Singha Hua Hin Open 2017

20-23Jul. 2017
PRE - Q (PRO) PRE - Q (AM) QUALIFYING ROUND (PRO) QUALIFYING ROUND (AM) TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

Winner All Thailand Golf Tour Order of Merit 2012 - 2016 Years
1 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA 2016
The Winner of Singha Masters or All Thailand Championship 2014-2017 Years
2 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA 2017
3 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA 2015
Multiple Tournament Winners 2014 - 2017 Years
4 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA 2017
5 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 2014
6 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA 2014
Tournament Winners 2015 - 2017 Years
7 อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ Jazz JANEWATTANANOND THA 2017
8 จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 2017
9 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA 2016, 2017
10 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA 2016
11 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 2015
12 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA 2015
13 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA 2015
Top 50 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2016 Ranking
14 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 6
15 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA 7
16 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 12
17 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA 13
18 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 16
19 ธรรมนูญ คูณมาก Thummanoon KOONMARK THA 18
20 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbadin AMARANAN THA 19
21 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN 22
22 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 24
23 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 26
24 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 27
25 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 28
26 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA 29
27 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 30
28 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA 31
29 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 33
30 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA 34
31 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 35
32 ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA 36
33 Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYA 37
34 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 38
35 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA 41
36 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 42
37 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 43
38 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA 44
39 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 47
40 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 48
41 ภูริลาภ เอื้อมมงคล Purilarp EUAMMONGKOL THA 49
Top 4 Amateur from Ranking Points 2016 Ranking
42 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ (Am) Kammalas NAMUANGRUK (Am) THA 1
43 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ (Am) Sajawat SRIPRASIT (Am) THA 4
Tournament Invitations
44 คริส ชินพงศ์ (Am) Chris CHINNAPONGSE (Am) THA
45 แสงชัย แก้วเจริญ (Am) Sangchai KAEWCHAROEN (Am) THA
46 ประกาศิต แม้นสุวรรณ Tommy MANSUWAN THA
47 นุพันธ์ มาประณีต Nuphan MARPRANEET THA
48 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย (Am) Puwit ANUPANSUEBSAI (Am) THA
49 ธเนตร ศรีสวัสดิ์ Thanet SRISAWAT THA
50 โรจนศักดิ์ ทองบุญชู Rojjanaasak TONGBOONCHU THA
51 Feroz ALI Feroz ALI IND
52 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA
53 บัณฑิต ชัยสุข Bandit CHAISUK THA
54 ศิระ บุญเกื้อ Sira BOONGUER THA
55 เจษฎากร เอียการนา Jadsadagorn IAKANNA THA
56 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
57 ฐิติพงษ์ หอมรื่น (Am) Thitipong HOMRUEN (Am) THA
58 นาวิน สกุลศิรสุนทร (Am) Navin SAKUNSIRASUNTORN (Am) THA
Top 30 from Qualifying Round Ranking
59 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA 1
60 Jacob FLECK Jacob FLECK USA 2
61 กันต์ รื่นพันธ์ Gun REUNPHANT THA 3
62 ชินพัฒน์ ตั้งตรงวัฒนา Chinnapat TANGTRONGWATTANA THA 4
63 ธนกร ตอสี (Am) Thanakorn TORSEE (Am) THA 5
64 KIM Sung-Keun KIM Sung-Keun KOR 6
65 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG 7
66 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA 8
67 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร (Am) Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN (Am) THA 9
68 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย (Am) Winthai WIWATSANITCHAI (Am) THA 10
69 ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA 11
70 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ (Am) Chayodom CHANJARUPHONG (Am) THA 12
71 อมรินทร์ กรัยวิเชียร (Am) Amarin KRAIVIXIEN (Am) THA 13
72 คงพัฒน์ บัวศิริ Khongpat BUASIRI THA 14
73 กอบเดช รอดรัต (Am) Kobdech RODRAT (Am) THA 15
74 เบ็นซ์ เพศประสริฐ (Am) Benz PETPRASERT (Am) THA 16
75 ทศธรรม สุทนต์ Tossatam SUTHON THA 17
76 ภูมิ ภัทโรพงศ์ (Am) Poom PATTAROPONG (Am) THA 18
77 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA 19
78 ชยกร เหรียญทองคำ Chayakorn REANTONGKOME THA 20
79 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) Sahaswat ARIYACHATWAYKIN (Am) THA 21
80 จิโรจ จันทร์อินทร์ Jirod JANIN THA 22
81 โลณภูมิ นาวีเสถียร Lownaphum NAVISTHRIRA THA 23
82 ชัยพร อุ๋ยตระกูล (Am) Chaiporn OUITRAGOOL (Am) THA 24
83 กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา Kornpong ONGTHONGKAMTHANA THA 25
84 มหิธร นิ่มอ่อนน้อม Mahitorn NIMONNOM THA 26
85 กันตพงศ์ ชัยศิริวิเชียร Kantapong CHAISIRIWICHIAN THA 27
86 ณัชพล ศรีนุ่น (Am) Natchapol SRINOON (Am) THA 28
87 อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ Idtiphat SILASUWAN THA 29
88 ภัทรภูมิ ปาจารย์ (Am) Pattarapoom PACHARN (Am) THA 30
Top 40 All Thailand Golf Tour Order of Merit 2017 Re-ranking Ranking
89 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA 12
90 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA 26
91 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA 29
92 จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA 35
93 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 39
Top 4 Amateur from Ranking Points 2017 Re-ranking Ranking
94 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข (Am) Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK (Am) THA 4
51st - 90th from Order of Merit 2016 Ranking
95 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 51
96 อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ Annop TANGKAMOLPRASERT THA 55
97 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA 60
98 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 61
99 อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA 62
100 สมเกียรติ ศรีสง่า Somkiat SRISA-NGA THA 64
101 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 66
102 ไทคิ ฮาร่า Taiki HARA THA 67
103 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 69
104 Roberto GALLETTI Roberto GALLETTI USA 70
105 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 71
106 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 73
107 ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA 76
108 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 79
109 ธนัทชาญ เผือกเทศ Tanutchan PUAKTES THA 80
110 มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA 81
111 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 82
112 นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล Narinrit TANTRAKUL THA 83
113 เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANUCH THA 84
114 Greg MOSS Greg MOSS USA 85
115 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA 87
116 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 88
117 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA 89
41st - 80th from Order of Merit 2017 Re-ranking Ranking
118 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 42
119 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 50
120 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA 51
121 พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA 55
122 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA 57
123 James BOWEN James BOWEN USA 63
124 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 68
125 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA 71
91st - 120th from Order of Merit 2016 Ranking
126 ศิลป์ พรมุณีสุนทร Silpa PORNMUNEESUNTORN THA 92
127 เตชินท์ ศิริบุญญะสุข Te-Chin SIRIBOONYASUK THA 94
128 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA 98
129 Nadeem INYAT Nadeem INYAT PAK 99
130 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 106
131 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA 112
81st - 150th from Order of Merit 2017 Re-ranking Ranking
132 เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA 82
Reserves(สำรอง)
1 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA 85
2 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA 86
3 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 88
4 วรเมธ อัศรัสกร Voramate AUSSARASSAKORN THA 91
5 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 104
6 ภวัต ประชุมศรีสกุล Pawat PRACHOOMSRISAKUL THA 105
7 ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล Yuttavit SRICHUMPOL THA 110
8 ปฐมพล เฟื่องสวัสดิ์ Pathompon FUENGSAWAT THA 112
9 นชา พัฒน์ชนะ Nacha PATCHANA THA 114
10 ยศพล อรรถวานิช Yossapol ATTAVANICH THA 117
121st - 150th from Order of Merit 2016 Ranking
11 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA 147
151st - 200th from Order of Merit 2016 Ranking
12 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA 151
13 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODSPACK THA 154
14 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA 155
15 จิระพงศ์ วงศ์วรกุล Jirapong WONGVORAKUL THA 156
16 จาตุรนต์ พุ่มสำเภา Jaturon PUMSAMPAO THA 157
17 คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA 159
18 ณภัทร บุญมา Napat BOONMA THA 161
19 กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก์ Kittisak BHANDHUBANYONG THA 166
20 ธีรติ ลูวินส์ Teerati LEWINS THA 182
21 เจษฎา เสวีวัลลพ Jedsada SEWEEWALLOP THA 185
22 พศวัตธ์ วารีศิริรักษ์ Potsawat WAREESIRIRAK THA 189
23 Tatsuya MIYAKI Tatsuya MIYAKI JPN 190
24 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA 192
25 ปริญญ์ พานิชศาส์น Prinn PHANISHSARN THA 198
201st - 250th from Order of Merit 2016 Ranking
26 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA 203
27 Youngwoo CHO Youngwoo CHO KOR 213
28 กฤตชัย ทองไทย Krittachai THONGTHAI THA 213
29 วัชรสิทธิ์ ตราชื่นต้อง Watcharasit TRACHUENTONG THA 213
30 นิธิศ วัฒนภาคย์ Nitith WATTANAPHAK THA 220
31 ศรัณยพงศ์ ธีรานนท์ Saranyapong TEERANON THA 220
32 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 233
33 ฐานันดา แก้วคำรบ Tananda KAEWKAMROP THA 236
34 บุญมี ต่อพันธ์ Boonmee TOPAN THA 236
35 รัชญ์เดช เตียวตระกูล Rachadat TIEWTAKOOL THA 236
36 คิดดี วัฒนสินพาณิช Kiddee WATTANASINPANICH THA 242
37 ศุภจักร ศุภภิญโญ Supajak SUPAPINYO THA 246
38 วิทวัส อ่ำสว่าง Witthawat AMSAWANG THA 249
39 ภูวดล ลี้อาจหาญ Poovadol LEE-ARTHAN THA 250