ATTRACTIONS

Singha Bangkok Open 2023

เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม ไปกับ สิงห์ บางกอก โอเพ่น 2023 - วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) @กรุงเทพฯ

BY N ON September Fri, 2023 06:01

เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม ไปกับ สิงห์ บางกอก โอเพ่น 2023 - วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) @กรุงเทพฯ

 

วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระราชนัดดา คือพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี (ต่อมาเป็นพระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่ 4 มีพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีบรมราชเทวี)

 

อยู่ที่ถนนมหาไชย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2389 วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระราชนัดดา คือพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี (ต่อมาเป็นพระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่ 4 มีพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีบรมราชเทวี) จึงพระราชทานนามว่าวัดราชนัดดาราม เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2492 ความสวยงามของวัดที่สร้างความสะดุดตาให้กับผู้คนที่ผ่านไปมาสร้างสรรค์โดยเจ้าพระยายมราช (บุญนาค) สถาปนิกผู้ออกแบบแผนผังการสร้างวัด กำกับการสร้างพระอุโบสถ พระวิหาร และศาลาการเปรียญ ส่วนพระยามหาโยธาเป็นผู้สร้างกุฏิสงฆ์พร้อมทั้งกำาแพงและเขื่อนรอบวัด ขณะที่เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโลหะปราสาท โดยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโลหะปราสาทแทนการสร้างเจดีย์ หากแต่สร้างไม่แล้วเสร็จ กระทั่งรัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้สร้างต่อจนเสร็จ และภายหลังมีการซ่อมแซมวัดราชนัดดารามอีกครั้งในสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ โดยได้พยายามรักษาแบบแผนเดิมของโลหะปราสาทสมัยรัชกาลที่ 3 ให้มากที่สุด โลหะปราสาทที่นี่จึงถือเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกของไทย ปลูกสร้างเป็นอาคาร 7 ชั้น มียอดปราสาท 37 ยอด หมายถึงโพธิปักขิยธรรมในพระพุทธศาสนา 37 ประการ ยอดปราสาทชั้น 7 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ กลางปราสาทเป็นช่องกลวง มีบันไดเวียน 67 ขั้น ให้เดินขึ้นไปดูทิวทัศน์ข้างบน สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ภายในวัดงดงามประณีตตามแบบศิลปะไทย เช่น พระอุโบสถมีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันลงรักปิดทอง ประดับด้วยกระจกงดงาม ภายในประดิษฐานพระประธาน พระนามว่าพระเสฏฐตมมุนี ส่วนในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร นามว่าพระพุทธชุติธรรมนราสพ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ 20 บาท

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

 

https://thai.tourismthailand.org/Attraction/วัดราชนัดดารามวรวิหาร

LIVE REPORT