RULES

มารยาท และการประพฤติตนในสนามกอล์ฟ

BY Admin ON May Fri, 2017 15:24

คำแนะนำ (RECOMMENDATIONS)


หมวดนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับมารยาทที่ควรปฎิบัติในการเล่นกีฬากอล์ฟ ถ้าผู้เล่นทุกคนปฎิบัติตาม ก็จะได้รับความสนุกสนานในการเล่นกีฬานี้ หลักการเหนือสิ่งใดคือ ควรคำนึงถึงผู้อื่นที่อยู่ในสนามตลอดเวลา


จิตสำนึกของกีฬากอล์ฟ

การเล่นกีฬากอล์ฟส่วนใหญ่ไม่มีผู้ตัดสินหรือกรรมการชี้ขาดควบคุมดูแล ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ของแต่ละคนที่จะคำนึงถึงผู้เล่นอื่นและปฎิบัติตามกฎข้อบังคับ ผู้เล่นทุกคนควรควบคุมตนเองให้มีระเบียบวินัย มีความสุภาพ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬาตลอดเวลา ไม่ว่าเป็นการแข่งขันแบบใด


ความปลอดภัย

ผู้เล่นควรแน่ใจว่าไม่มีผู้ใดยืนอยู่ใกล้ หรือยู่ในตำแหน่งที่อาจจะโดนไม้กอล์ฟ ลูกกอล์ฟ ก้อนหิน ก้อนกรวด กิ่งไม้  หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกันที่อาจจะกระเด็นไปโดนขณะทำการสโตรค หรือซ้อมสวิง

ผู้เล่นไม่ควรเล่นจนกว่าผู้เล่นที่เล่นข้างหน้าพ้นระยะตีไปแล้ว

ผู้เล่นทุกคนควรเตือนเจ้าหน้าที่ดูแลสนามที่อยู่ใกล้ หรืออยู่ข้างหน้า เมื่อจะทำการสโตรคที่อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขา

ถ้าผู้เล่นตีลูกไปยังทิศทางที่มีอันตรายอันอาจไปโดนผู้อื่น ผู้เล่นควรตะโกนเตือนทันที คำที่ใช้เป็นประเพณีนิยมเพื่อเตือนในสถานการณ์เช่นนี้คำคือว่า 
โฟร์


การคำนึงถึงผู้เล่นอื่น ไม่รบกวน หรือทำให้เสียสมาธิ

ผู้เล่นควรแสดงการคำนึงถึงผู้เล่นอื่นๆ ในสนามเสมอ และไม่รบกวนการเล่นของผู้อื่นด้วยการเคลื่อนไหว พูดคุย หรือทำให้เกิดเสียงที่ไม่จำเป็น

ผู้เล่นควรแน่ใจว่าอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ใดๆ ที่นำเข้าไปในสนาม ไม่ทำให้ผู้เล่นอื่นเสียสมาธิ

บนแท่นตั้งที ผู้เล่นไม่ควรตั้งลูกบนทีตั้งลูกจนกว่าจะถึงลำดับการเล่นของตน

ผู้เล่นไม่ควรยืนใกล้ หรือยืนด้านหลังลูก หรือด้านหลังหลุมโดยตรงขณะผู้เล่นคนใดคนหนึ่งกำลังจเล่น


บนกรีน

ผู้เล่นไม่ควรเหยียบเส้นทางพัตของผู้อื่น หรือไม่ควรทอดเงาบนเส้นทางพัตขณะผู้อื่นกำลังจะพัตบนกรีน

ผู้เล่นควรอยู่บนกรีน หรืออยู่ใกล้กรีน จนกระทั่งทุกคนในกลุ่มเล่นจบหลุมแล้ว


การบันทึกสกอร์

ในสโตรคเพลย์ ผู้เล่นที่เป็นมาร์คเกอร์ควรตรวจสอบสกอร์กับผู้เล่นที่เกี่ยวข้องถ้าจำเป็น
และลงบันทึกระหว่างเดินไปแท่นตั้งทีของหลุมต่อไป


ช่วงจังหวะเวลาในการเล่น เล่นในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมและรักษาระยะ

ผู้เล่นควรเล่นในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม
คณะกรรมการอาจกำหนดแนวทางของช่วงจังหวะเวลาในการเล่นให้ผู้เล่นทุกคนปฎิบัติตาม

เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มที่จะต้องเล่นอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มข้างหน้า ถ้าถูกกลุ่มหน้าทิ้งระยะห่างหนึ่งหลุมและทำให้กลุ่มหลังติด ควรจะเชิญให้กลุ่มหลังเล่นผ่านไปก่อน โดยไม่คำนึงถึงจำนวนผู้เล่นในกลุ่มนั้น และแม้ว่ากลุ่มยังไม่ถูกกลุ่มหน้าทิ่งไปหนึ่งหลุม แต่เป็นที่ชัดเจนว่า กลุ่มหลังสามารถเล่นได้เร็วกว่า ควรเชิญให้กลุ่มที่เล่นเร็วกว่าเล่นผ่านไปก่อน


พร้อมที่จะเล่น


ผู้เล่นควรพร้อมที่จะเล่นทันที่เมื่อถึงลำดับการเล่นของตน ขณะเล่นบนกรีน หรือใกล้กรีน ควรวางถุงกอล์ฟ หรือจอดรถกอล์ฟตรงกับตำแหน่งที่จะเดินออกจากกรีนไปยังแท่นตั้งทีของหลุมต่อไปได้โดยเร็ว เมื่อผู้เล่นทุกคนเล่นจบหลุมแล้ว ผู้เล่นควรเดินออกจากรีนทันที


ลูกหาย

หากผู้เล่นเชื่อว่าลูกของตนอาจจะหายนอกอุปสรรคน้ำ หรือลูกอยู่ในเขตโอบี เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ผู้เล่นควรเล่นโพรวิชันนัลบอล

ผู้เล่นที่กำลังค้นหาลูก และเห็นว่าจะไม่สามารถหาลูกพบได้โดยง่าย ไม่ควรใช้เวลาในการค้นหาลูกจนครบห้านาที แต่ควรให้สัญญาณแก่ผู้เล่นกลุ่มหลังให้เล่นผ่านไปก่อน และยังไม่ควรเล่นจนกว่ากลุ่มนั้นได้พ้นระยะตีไปแล้ว


ลำดับก่อนหลังในสนาม

นอกจากว่าคณะกรรมการกำหนดเป็นอย่างอื่น ลำดับการเล่นในสนามกำหนดโดยช่วงจังหวะเวลาในการเล่นของกลุ่ม กลุ่มที่เล่นเต็มรอบมีสิทธิ์ขอผ่านกลุ่มที่เล่นไม่ครบรอบ
กลุ่มมีความหมายรวมถึงผู้เล่นคนเดียวด้วย


การระรังรักษาสภาพสนาม


บังเกอร์

ก่อนออกจากบังเกอร์ ผู้เล่นควรเกลี่ยรอยหลุ่มต่างๆ และรอยเท้าของตน และของผู้อื่นที่อยู่ใกล้กันในบังเกอร์ให้ราบเรียบด้วยความระมัดระวัง ควรใช้คราดเกลี่ยทรายถ้าคราดอยู่ในบริเวณใกล้บังเกอร์


ซ่อมรอยดิวอท รอยลูก และความเสียหายจากรองเท้า

ผู้เล่นควรซ่อมแซมรอยดิวอท และซ่อมแซมความเสียหายบนกรีนอันเกิดจากการกระทบของลูก (ไม่ว่าเกิดจากผู้เล่นหรือไม่ก็ตาม) เมื่อผู้เล่นทุกคนในกลุ่มเล่นจบหลุ่มนั้นๆ แล้ว ควรซ่อมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรอยรองเท้ากอล์ฟบนกรีนด้วย


การป้องกันความเสียหายที่ไม่จำเป็น

ผู้เล่นควรหลีกเลี่ยงการทำให้สนามเกิดความเสียหายด้วยการซ้อมสวิงทำให้เกิดรอยดิวอท หรือใช้หัวไม้กอล์ฟทุบลงไปบนพื้น ไม่ว่าด้วยความโกรธ หรือด้วยเหตุผลอื่นใด

ผู้เล่นควรระมัดระวังไม่ทำกรีนเสียหายขณะวางถุงกอล์ฟ หรือวางคันธง

เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้หลุมเกิดความเสียหาย ผู้เล่นและแคดดี้ไม่ควรยืนใกล้หลุมเกินไป ระมัดระวังในการจับ หรือยกคันธง และการหยิบลูกออกจากหลุม ไม่ควรใช้หัวไม้กอล์ฟตักลูกออกจากหลุม

ผู้เล่นไม่ควรใช้ไม่กอล์ฟค้ำยันตัวบนกรีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะกำลังหยิบลูกออกจากหลุม

-  ควรปักคันธงในหลุมให้เรียบร้อยก่อนเดินออกจากกรีน

-  ควรปฎิบัติตามระเบียบการใช้รถกอล์ฟอย่างเคร่งครัด


สรุปการปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎ

ถ้าผู้เล่นทุกคนปฎิบัติตามแนวทางในหมวดนี้ จะทำให้กีฬานี้เป็นที่สนุกสนานสำหรับทุกคน

ถ้าผู้เล่นคนหนึ่งคนใดไม่คำนึงถึงแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องระหว่างเล่นในรอบใด หรือช่วงเวลาใดที่มีผลกระทบต่อผู้อื่น ขอแนะนำให้คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยที่เหมาะสมต่อผู้เล่นที่กระทำผิด ตัวอย่างเช่น รวมถึงการห้ามเล่นเป็นระยะเวลาหนึ่งในสนามนั้น หรือห้ามแข่งขันเป็นจำนวนครั้งของการแข่งขัน ทั้งหมดนี้ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้เล่นส่วนใหญ่ที่ต้องการเล่นตามแนวทางนี้

ในกรณีทำผิดมารยาทอย่างร้ายแรง คณะกรรมการอาจจะกำหนดโทษผู้เล่นด้วยการตัดสิทธิ์จากการแข่งขันตามกฎข้อ 33-7

ATGT RULES CONSULTANT

จิตติศักดิ์ แต้มประเสริฐ อายุ 55 ปี

 • EDUCATION BACKGROUND
  พ.ศ. 2525 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  พ.ศ. 2539

  ประกาศนียบัตร Golf Teaching
  Professional , USGTF, USA

  พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน เป็นสมาชิกประเภทนักกอล์ฟแข่งขันอาชีพ ของสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
  พ.ศ. 2548 ประกาศนีบัตรผู้ตัดสินกอล์ฟระดับสูงสุด
  ของ R&A, St Andrews, Scotland
  พ.ศ. 2550 ประกาศนียบัตรผู้ตัดสินกอล์ฟระดับสูงสุด
  ของ USGA, New Jersey, USA
 • WORK BACKGROUND
  พ.ศ. 2526
  – 2540
  ประกอบอาชีพเป็นทนายความ
  พ.ศ. 2543
  – ปัจจุบัน
  เป็นผู้ตัดสินกอล์ฟอาชีพในรายการระดับ ภายในประเทศ ระดับ Asian Tour, European Tour, Japan Golf Tour, PGA Tour และระดับเมเจอร์ของโลก ได้แก่ The Masters, US OPEN, The Open Championship

  และได้ทำหน้าที่ผู้ตัดสินในรายการระดับ World Golf Championship ได้แก่ World Cup, World Match Play Championship, WGC Cadillac Championship, WGC HSBC Champions, WGC Bridgestone Invitational, Presidents Cup และยังคงได้รับเชิญในทุกๆ ปีจนถึง ปัจจุบัน
  พ.ศ. 2545
  – ปัจจุบัน
  ผู้อำนวยการจัดการการแข่งขันของ All Thailand Golf Tour บริหารงานการแข่งขันในระดับสากล เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ สามารถบริหารจัดการแข่งขันในระดับอาชีพนานาชาติได้
  พ.ศ. 2547
  – 2551
  กรรมการกฎข้อบังคับ สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เป็นผู้ร่างระเบียบในการบริหารงานของสมาคมฯ จนสมาคมฯมีความพัฒนาในระดับสากล
  พ.ศ. 2550
  – ปัจจุบัน
  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ของ Asian Tour บริหารงานด้านการแข่งขันของ Asian Tour จนมีผลงานระดับโลกหลายรายการ