RULES

นิยามศัพท์ (DEFINITIONS)

BY Admin ON October Fri, 2018 00:55

นิยามศัพท์ (DEFINITIONS)


ศัพท์จัดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ และคำที่เป็นนิยามศัพท์จัดพิมพ์เป็นตัวอักษรเอียงทั้งในนิยามศัพท์ และในกฎข้อบังคับ

สภาพพื้นที่ผิดปกติ (Abnormal Ground Conditions)

“สภาพื้นที่ผิดปกติ” หมายถึง น้ำชั่วคราว พื้นที่ซ่อม หรือรู มูลที่สัตว์ทำทิ้งไว้ หรือทางวิ่งของสัตว์ในสนามที่เกิดจากสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโพรง สัตว์เลื้อยคลาน หรือนก

การจรดลูก (Addressing the Ball)

ผู้เล่นได้ “จรดลูก” เมื่อผู้เล่นได้วางไม้กอล์ฟบนพื้นชิดด้านหน้าหรือด้านหลังลูก ไม่ว่าได้เข้าไปทำการยืนแล้วหรือไม่

คำปรึกษา (Advice)

“คำปรึกษา” หมายถึง คำตักเตือน หรือคำแนะนำที่สามารถส่งผลให้ผู้เล่นนำไปกำหนดการเล่น การเลือกใช้ไม้กอล์ฟ หรือวิธีการสโตรค

ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ ระยะทางเล่น หรือข้อมูลที่เปิดเผยทั่วไป เช่น ตำแหน่งอุปสรรค หรือตำแหน่งคันธงบนกรีน ไม่ถือว่าเป็นคำปรึกษา

ลูกที่ถือว่าเคลื่อนที่ (Ball Deemed to Move)  ดู “เคลื่อนที่ หรือ เคลื่อนที่ไปแล้ว ” (Move or Moved)

ลูกลงหลุม (Ball Holed)  ดู “ลงหลุมแล้ว ” (Holed)

ลูกหาย (Ball Lost)  ดู “ลูกหาย” (Lost Ball)

ลูกที่อยู่ในการเล่น (Ball in Play)  ลูก “อยู่ในการเล่น” ทันทีที่ผู้เล่นได้ทำการสโตรคบนแท่นตั้งที ลูกยังคงอยู่ในการเล่นจนกระทั่งลูกลงหลุมแล้ว ยกเว้นเมื่อลูกหาย หรือลูกอยู่ในเขตโอบี หรือหยิบลูกขึ้น หรือนำอีกลูกหนึ่งมาแทน ไม่ว่าการนำมาแทนนั้นได้รับอนุญาตหรือไม่ ลูกที่นำมาแทนนั้นกลายเป็นลูกอยู่ในการเล่น

ถ้าเล่นลูกใดลูกหนึ่งนอกแท่นตั้งที เมื่อผู้เล่นเริ่มต้นเล่นในหลุมใดหลุมหนึ่ง หรือเมื่อพยายามแก้ไขความผิดพลาดนี้ ลูกนั้นไม่อยู่ในการเล่น ให้ใช้กฎข้อ 11-4 หรือกฎข้อ 11-5 นอกเหนือไปจากนั้น ลูกอยู่ในการเล่นรวมถึงลูกใดลูกหนึ่งที่เล่นนอกแท่นตั้งทีเมื่อผู้เล่นเลือก หรือจำเป็นต้องเล่นสโตรคต่อไปจากแท่นตั้งที

ข้อยกเว้น ในแมทซ์เพลย์ ลูกอยู่ในการเล่นรวมถึงลูกที่ผู้เล่นเล่นจากนอกแท่นตั้งทีเมื่อเริ่มต้นเล่นในหลุมใดหลุมหนึ่ง ถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่ต้องการให้ยกเลิกการสโตรคนั้นตามกฎข้อ 11-4a

เบสท์-บอล (Best-Ball) ดู “รูปแบบของแมทช์เพลย์”

บังเกอร์ (Bunker)

“บังเกอร์” หมายถึง อุปสรรคที่ประกอบด้วยพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ มีลักษณะเป็นหลุมที่ได้ขุดหญ้า หรือดินออกไป แล้วนำทราย หรือสิ่งอื่นที่คล้ายักนมาใส่แทน

พื้นที่มีหญ้าปกคลุมล้อมรอบหรืออยู่ภายในบังเกอร์ รวมถึงขอบปูด้วยชั้นหญ้า (ไม่ว่ามีหญ้าปกคลุมหรือเป็นผิวดิน) ไม่เป็นส่วนของบังเกอร์ ส่วนผนังหรือขอบปากของบังเกอร์ที่ไม่มีหญ้าปกคลุมถือว่าเป็นส่วนของบังเกอร์

ขอบของบังเกอร์ต่อเนื่องลงไปในแนวดิ่ง แต่ไม่ต่อเนื่องขึ้นด้านบน ลูกอยู่ในบังเกอร์ เมื่อลูกหยุดอยู่ในบังเกอร์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกสัมผัสกับบังเกอร์

สัตว์ที่อาศัยอยู่ในโพรง (Burrowing Animal)

“สัตว์ที่อาศัยอยู่ในโพรง” หมายถึง สัตว์ (นอกจากหนอน แมลง หรือสิ่งที่คล้ายกัน) ที่ขุดรูเป็นที่อาศัย หรือเป็นรัง เช่น กระต่าย ตัวตุ่น หนูดิน กระรอกดิน หรือกิ้งก่าดิน

 หมายเหตุ รูที่ขุดโดยสัตว์ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในโพรง เช่น สุนัข ไม่ถือว่าเป็นสภาพพื้นที่ผิดปกติ เว้นแต่จะมีการทำเครื่องหมายระบุไว้ หรือ กำหนดให้เป็นพื้นที่ซ่อม

แคดดี้ (Caddie)

“แคดดี้” หมายถึง ผู้ที่ช่วยเหลือผู้เล่นตามกฎข้อบังคับ ซึ่งอาจจะถือถุงกอล์ฟ หรือดูแลไม้กอล์ฟของผู้เล่นระหว่างการเล่น

เมื่อมีผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนใช้แคดดี้คนเดียวกัน ให้ถือว่าเป็นแคดดี้ของผู้เล่นที่เป็นเจ้าของลูก (หรือลูกของพาร์ทเนอร์) ที่กำลังเล่นอยู่ และให้ถือว่าอุปกรณ์ที่แคดดี้ถืออยู่เป็นอุปกรณ์ของผู้เล่นคนนั้นด้วย ยกเว้น ในขณะที่แคดดี้ปฎิบัติตามคำสั่งของผู้เล่นอีกคนหนึ่ง (หรือพาร์ทเนอร์ของผู้เล่นอีกคนหนึ่ง) ในกรณีเช่นนี้ ถือว่าเป็นแคดดี้ของผู้เล่นคนที่ออกคำสั่ง

น้ำชั่วคราว (Casual Water)

“น้ำชั่วคราว” หมายถึง น้ำที่ขังสะสมชั่วคราวในสนามที่ไม่อยู่ในอุปสรรคน้ำ เห็นได้ก่อนหรือหลังจากผู้เล่นเข้าไปทำการยืนหิมะ และน้ำแข็งตามธรรมชาติที่ไม่ใช่น้ำค้างแข็งเป็นได้ทั้งน้ำชั่วคราว หรือเป็นลูสอิมเพดิเม้นท์ แล้วแต่ผู้เล่นเลือกเอง สำหรับน้ำแข็งที่ผลิตขึ้นมาเป้นสิ่งกีดขวาง

น้ำค้างและน้ำค้างแข็งไม่ใช่น้ำชั่วคราว

ลูกอยู่ในน้ำชั่วคราว เมื่อลูกอยู่ในน้ำชั่วคราว หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกสัมผัสกับน้ำชั่วคราว

คณะกรรมการ (Committee)

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการที่กำกับดูแลการแข่งขัน หรือ ถ้าเรื่องไม่ได้เกิดขึ้นในการแข่งขัน ให้หมายถึงคณะกรรมการที่กำกับดูแลสนาม

ผู้แข่งขัน (Competitor)

“ผู้แข่งขัน” หมายถึง ผู้เล่นในสโตรคเพลย์ ส่วน “ผู้ร่วมแข่งขัน” หมายถึง บุคคลที่ผู้แข่งขันเล่นอยู่ด้วยกันและต่างก็ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งกันและกัน

ในสโตรคเพลย์ประเภทโฟร์ซัม และโฟร์-บอล ในประโยคที่มีคำว่า “ผู้แข่งขัน” หรือ “ผู้ร่วมแข่งขัน” ให้รวมถึงพาร์ทเนอร์ของเขาด้วย

สนาม (Course)

“สนาม” หมายถึง บริเวณพื้นทั้งหมดภายในขอบเขตที่กำหนดโดยคณะกรรมการ (ดูกฎข้อ 33-2)

อุปกรณ์ (Equipment)

“อุปกรณ์” หมายถึง สิ่งใดที่ผู้เล่นใช้ สวมใส่ หรือถือไว้ หรือสิ่งใดที่พาร์ทเนอร์หรือแคดดี้ของคนใดคนหนึ่งถือไว้สำหรับผู้เล่น ยกเว้น ลูกที่ผู้เล่นได้ใช้เล่นในหลุมที่กำลังเล่นอยู่ และสิ่งเล็กๆ เช่น เหรียญ หรือทีตั้งลูก เมื่อนำไปใช้มาร์คตำแหน่งลูก หรือนำไปใช้มาร์คระยะพื้นที่ที่ทำการดรอปลูก ให้อุปกรณ์รวมถึงรถกอล์ฟ ไม่ว่าใช้เครื่องยนต์หรือไม่ก็ตาม

หมายเหตุ 1  ลูกที่ใช้เล่นในหลุมที่กำลังเล่นอยู่ กลายเป็นอุปกรณ์ต่อเมื่อได้หยิบขึ้น และยังไม่นำกลับเข้าไปเล่นต่อ

หมายเหตุ 2  เมื่อผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนใช้รถร่วมกัน ให้ถือว่าทั้งรถนั้นและของทุกอย่างที่อยู่ในนั้นเป็นอุปกรณ์ของผู้เล่นคนใดคนหนึ่งในหลายคนที่ใช้รถร่วมกัน

ถ้าผู้เล่นคนหนึ่งในหลายคน (หรือพาร์ทเนอร์นั้นเป็นของผู้เล่นคนหนึ่งในหลายคน) ขับเคลื่อนรถนั้นที่ใช้ร่วมกัน ให้ถือว่าทั้งรถนั้นและของทุกอย่างที่อยู่ในรถนั้นเป็นอุปกรณ์ของผู้เล่นคนนั้น มิฉะนั้นให้ถือว่าทั้งรถนั้นและของทุกอย่างที่อยู่ในนั้นเป็นอุปกรณ์ของผู้เล่นที่ใช้รถร่วมกันที่เป็นเจ้าของลูก (หรือลูกของพาร์ทเนอร์ของผู้เล่น) ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ร่วมแข่งขัน (Fellow-Competitor) ดู “ ผู้แข่งขัน (Competitor)”

คันธง (Flagstick)

“คันธง” หมายถึง สิ่งชี้ตำแหน่งที่เป็นลำตรงที่เคลื่อนย้ายได้ ไม่ว่าจะมีใบธง หรือวัสดุอื่นติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม ปักอยู่กลางหลุมเพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของหลุม ต้องมีลักษณะหน้าตัดเป็นวงกลม ห้ามใช้วัสดุบุรองหรือวัสดุซับการกระแทกอันอาจจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของลูก

โฟร์แคดดี้ (Forecaddie)

“โฟร์แคดดี้” หมายถึง ผู้ที่คณะกรรมการจัดไว้ชี้ตำแหน่งลูกแก่ผู้เล่นระหว่างการเล่น และให้ถือว่าเป็นสิ่งภายนอก

รูปแบบของแมทช์เพลย์ (Form of Match Play)

ซิงเกิ้ล หมายถึง แมทช์ระหว่างผู้เล่นหนึ่งคนแข่งกับผู้เล่นคนอื่นแบบตัวต่อตัว

ทรีซัม หมายถึง แมทช์ระหว่างผู้เล่นหนึ่งคนแข่งกับผู้เล่นอีกสองคน และแต่ละฝ่ายใช้ลูกฝ่ายละหนึ่งลูก

โฟร์ซัม หมายถึง แมทช์ระหว่างผู้เล่นสองคนแข่งกับผู้เล่นอื่นสองคน และแต่ละฝ่ายใช้ลูกฝ่ายละหนึ่งลูก

ทรี-บอล หมายถึง แมทช์ระหว่างผู้เล่นสามคน และแต่ละคนใช้ลูกคนละหนึ่งลูก ผู้เล่นแต่ละคนเล่นสองแมทช์

เบสท์-บอล หมายถึง แมทช์ระหว่างผู้เล่นหนึ่งคนแข่งกับลูกที่ดีกว่าของผู้เล่นอีกสองคน หรือแข่งกับของลูกที่ดีที่สุดของผู้เล่นอื่นสามคน

โฟร์-บอล หมายถึง แมทช์ระหว่างลูกที่ดีกว่าของผู้เล่นสองคนแข่งกับลูกที่ดีกว่าของผู้เล่นอื่นอีกสองคน

รูปแบบของสโตรคเพลย์ (Form of Stroke Play) ประเภทบุคคล หมายถึง การแข่งขันที่ผู้แข่งขันแต่ละคนเล่นแบบบุคคล

โฟร์ซัม หมายถึง การแข่งขันที่ผู้แข่งขันสองคนเล่นเป็นพาร์ทเนอร์และใช้หนึ่งลูก

โฟร์-บอล หมายถึง การแข่งขันที่ผู้แข่งขันสองคนเล่นเป็นพาร์ทเนอร์และแต่ละคนใช้คนละหนึ่งลูก สกอร์ที่ต่ำกว่าของพาร์ทเนอร์ทั้งสองเป็นสกอร์สำหรับหลุมนั้น ถ้าพาร์ทเนอร์คนหนึ่งไม่เล่นให้จบหลุมใดหลุมหนึ่ง ไม่มีโทษปรับ

หมายเหตุ สำหรับการแข่งขันโบกี้ พาร์ท และสเตเบิ้ลฟอร์ด ดูกฎข้อ 32-1

โฟร์-บอล (Four-Ball) ดู “รูปแบบของแมทช์เพลย์” และ “รูปแบบของสโตรคเพลย์”

โฟร์ซัม (Foursome)  ดู “รูปแบบของแมทช์เพลย์” และ “รูปแบบของสโตรคเพลย์”

พื้นที่ซ่อม (Ground Under Repair)

“พื้นที่ซ่อม” หมายถึง ส่วนใดๆ ของสนามที่ทำเครื่องหมายไว้โดยคำสั่งของคณะกรรมการ หรือประกาศโดยผู้แทนที่ได้รับอนุญาต พื้นที่ทั้งหมด และสิ่งอื่นๆ ที่งอกอยู่ภายในพื้นที่ซ่อม เช่น หญ้า พุ่มไม้ หรือ ต้นไม้ ถือเป็นส่วนของพื้นที่ซ่อม พื้นที่ซ่อมรวมถึงกองวัสดุที่จะทำการขนย้ายออกไป และหลุมที่ผู้ดูแลสนามทำไว้ แม้ว่าไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้ หญ้าที่ตัดทิ้งไว้และวัสดุอื่นที่ถูกทิ้งไว้ในสนาม และไม่มีเจตนาขนย้ายออกไป ไม่ใช่พื้นที่ซ่อม นอกจากทำเครื่องหมายไว้

เมื่อเขตของพื้นที่ซ่อมกำหนดโดยหลัก หลักนั้นอยู่ภายในพื้นที่ซ่อม และเขตของพื้นที่ซ่อมกำหนดโดยจุดด้านนอกสุดของหลักนั้นที่ระดับพื้น เมื่อใช้ทั้งหลักและเส้นนั้นเพื่อแสดงพื้นที่ซ่อม หลักนั้นแสดงพื้นที่ซ่อม และเส้นนั้นกำหนดเขตของพื้นที่ซ่อม เมื่อเขตของพื้นที่ซ่อมกำหนดโดยเส้นบนพื้น เส้นนั้นจึงอยู่ในพื้นที่ซ่อม เขตของพื้นที่ซ่อมต่อเนื่องลงในแนวดิ่ง แต่ไม่ต่อเนื่องขึ้นด้านบน

ลูกอยู่ในพื้นที่ซ่อมเมื่อลูกหยุดอยู่ในพื้นที่ซ่อม หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกสัมผัสกับพื้นที่ซ่อม

หลักที่ใช้กำหนดเขตของพื้นที่ซ่อม หรือแสดงพื้นที่ซ่อม เป็นสิ่งกีดขวาง

หมายเหตุ คณะกรรมการอาจออกกฎสนามห้ามเล่นในพื้นที่ซ่อม หรือในบริเวณที่คงสภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้เป็นพื้นที่ซ่อม

อุปสรรค (Hazard)

“อุปสรรค” หมายถึง บังเกอร์ หรืออุปสรรคน้ำ

หลุม (Hole)

“หลุม” ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ¼ นิ้ว (108 มม.) และลึกอย่างน้อย 4 นิ้ว (101.6 มม.)  ถ้าใช้ปลอกบุภายในหลุม ต้องฝังลงไปต่ำกว่าผิวกรีนไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว (25.4 มม.)  เว้นแต่สภาพธรรมชาติของดินไม่สามารถให้ทำได้เช่นนั้น สำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางของขอบภายนอกต้องไม่เกิน 4 ¼ นิ้ว (108 มม.)

ลงหลุมแล้ว (Holed)

ลูก “ลงหลุมแล้ว” เมื่อลูกเข้าไปหยุดนิ่งอยู่ภายในเส้นรอบวงของหลุม และทุกส่วนของลูกอยู่ต่ำกว่าระดับของปากหลุมลงไป

ออนเนอร์ (Honour)

ผู้เล่นที่ได้เกียรติเล่นจากแท่งตั้งทีเป็นคนแรก เรียกว่าได้ “ออนเนอร์”

อุปสรรคน้ำด้านข้าง (Lateral Water Hazard)

“อุปสรรคน้ำด้านข้าง” หมายถึงอุปสรรคน้ำ หรือส่วนของอุปสรรคน้ำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่การดรอปลูกหลังอุปสรรคน้ำเป็นไปไม่ได้ หรือคณะกรรมการถือว่าการดรอปลูกหลังอุปสรรคน้ำนั้นไม่สามารถปฎิบัติตามกฎข้อ 26-1b ได้ พื้นที่และน้ำทั้งหมดภายในเขตของอุปสรรคน้ำด้านข้างเป็นส่วนของอุปสรรคน้ำด้านข้าง

เมื่อเขตของอุปสรรคน้ำด้านข้างกำหนดโดยหลัก หลักนั้นอยู่ภายในอุปสรรคน้ำด้านข้าง และเขตของอุปสรรคกำหนดโดยจุดด้านนอกสุดของของหลักนั้นที่ระดับพื้น เมื่อใช้ทั้งหลักและเส้นนั้นเพื่อแสดงอุปสรรคน้ำด้านข้าง หลักนั้นแสดงอุปสรรคน้ำด้านข้าง และเส้นกำหนดเขตของอุปสรรค เมื่อเขตของอุปสรรคน้ำด้านข้างกำหนดโดยเส้นบนพื้น เส้นนั้นอยู่ในอุปสรรคน้ำด้านข้าง เขตของอุปสรรคน้ำด้านข้างต่อเนื่องทั้งขึ้นและลงในแนวดิ่ง

ลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำด้านข้าง เมื่อลูกหยุดอยู่ในอุปสรรคน้ำด้านข้าง หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกสัมผัสกับอุปสรรคน้ำด้านข้าง

หลักที่ใช้กำหนดเขต หรือแสดงอุปสรรคน้ำด้านข้างเป็นสิ่งกีดขวาง

หมายเหตุ 1  ส่วนของอุปสรรคน้ำที่จะเล่นเป็นอุปสรรคน้ำด้านข้าง ต้องทำเครื่องหมายให้แตกต่างอย่างชัดเจน หลักหรือเส้นที่ใช้กำหนดเขต หรือแสดงอุปสรรคน้ำด้านข้างต้องเป็นสีแดง

หมายเหตุ 2  คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม ห้ามเล่นในบริเวณที่คงสภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้เป็นอุปสรรคน้ำด้านข้าง

หมายเหตุ 3  คณะกรรมการอาจกำหนดอุปสรรคน้ำด้านข้างให้เป็นอุปสรรคน้ำได้

เส้นทางเล่น (Line of Play)  

“เส้นทางเล่น” หมายถึง ทิศทางที่ผู้เล่นต้องการสโตรคลูกของตนไปรวมกับระยะด้านข้างพอควรทั้งสองข้างของทิศทางนั้น เส้นทางเล่นขยายต่อเนื่องขึ้นในแนวดิ่งจากพื้น แต่เส้นทางเล่นไม่ต่อเนื่องเลยหลุม

เส้นทางพัต (Line of Putt)

“เส้นทางพัต” หมายถึง ทิศทางบนกรีนที่ผู้เล่นต้องการสโตรคลูกของตนไป ยกเว้นในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎข้อ 16-1e เส้นทางพัตรวมถึงระยะด้านข้างพอควรทั้งสองข้างของเส้นทางนั้น แต่เส้นทางพัตไม่ต่อเนื่องเลยหลุม

ลูสอิมเพดิเม้นท์ (Loose Impediments)

“ลูสอิมเพดิเม้นท์” หมายถึง สิ่งที่เป็นวัตถุธรรมชาติ รวมถึง

ก้อนหิน ใบไม้ กิ่งไม้ แขนงไม้ และสิ่งที่คล้ายกัน
มูลสัตว์ และ หนอน แมลง และสิ่งที่คล้ายกัน รวมทั้งเศษวัสดุ และกองวัสดุที่ที่สัตว์เหล่านี้ทำทิ้งไว้

โดยมีเงื่อนไขว่าสิ่งเหล่านี้ต้อง

ไม่ติดตรึง หรือไม่งอกเงยอยู่
ไม่ฝังอยู่อย่างมั่นคง
ไม่เกาะติดอยู่ที่ลูก
ทราย และเศษดิน เป็นลูสอิมเพดิเม้นท์ เฉพาะบนกรีนนั้น แต่ไม่ใช่ที่อื่นๆ
หิมะ และน้ำแข็งตามธรรมชาติที่ไม่ใช้น้ำค้างแข็งเป็นได้ทั้งน้ำชั่วคราว หรือ ลูสอิมเพดิเม้นท์ แล้วแต่ผู้เล่นจะเลือก
น้ำค้าง และน้ำค้างแข็งไม่ใช่ ลูสอิมเพดิเม้นท์

ลูกหาย (Lost Ball)

ลูกใดลูกหนึ่งถือว่าเป็น “ลูกหาย” ถ้า

a. ไม่พบลูก หรือไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นลูกของตนโดยผู้เล่นเองภายในเวลาห้านาที หลังจากฝ่ายของผู้เล่น หรือแคดดี้ของฝ่ายของผู้เล่นได้เริ่มต้นค้นหาลูกหรือ
b. ผู้เล่นได้ทำการสโตรคกับโพรวิชันนัลบอลจากแหล่งที่คาดว่าลูกเดิมอยู่ หรือจากจุดที่ใกล้หลุมเข้าไปมากกกว่าแหล่งดังกว่าวนั้น (ดูกฎข้อ 27-2b) หรือ
c. 
ผู้เล่นได้นำลูกอีกลูกหนึ่งมาอยู่ในการเล่นตามการปรับโทษทั้งสโตรคและระยะทาง ตามกฎข้อ 26-1a กฎข้อ 27-1 หรือกฎข้อ 28a หรือ
d. ผู้เล่นได้ใช้อีกลูกหนึ่งมาเล่นเพราะรู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่าลูกที่หาแล้วไม่พบ เนื่องจากเคลื่อนที่โดยสิ่งภายนอก (ดูกฎข้อ 18-1) หรืออยู่ในสิ่งกีดขวาง (ดูกฎข้อ 24-3) หรืออยู่ในสภาพพื้นที่ผิดปกติ (ดูกฎข้อ 25-1c) หรืออยู่ในอุปสรรคน้ำ (กฎข้อ 26-1b หรือ c) หรือ
e. ผู้เล่นได้ทำการสโตรคกับลูกที่นำมาแทน

เวลาที่ใช้ในการเล่นลูกผิดจะไม่นับรวมเข้าไปกับเวลาห้านาทีที่อนุญาตให้ค้นหาลูก

มาร์คเกอร์ (Marker)

“มาร์คเกอร์” หมายถึง ผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นผู้บันทึกสกอร์ของผู้แข่งขันในสโตรคเพลย์ มาร์คเกอร์อาจจะเป็นผู้ร่วมแข่งขัน มาร์คเกอร์ไม่ใช่ผู้ตัดสิน

เคลื่อนที่ หรือเคลื่อนที่แล้ว (Move or Moved)

ให้ถือว่าลูก “เคลื่อนที่แล้ว” ถ้าลูกเคลื่อนจากตำแหน่งเดิม และไปหยุดอยู่ในตำแหน่งใหม่

จุดผ่อนปรนที่ใกล้ที่สุด (Nearest Point of Relief)

“จุดผ่อนปรนที่ใกล้ที่สุด” หมายถึง จุดที่ใช้อ้างอิงสำหรับการผ่อนปรนโดยไม่มีโทษปรับ เมื่อเกิดการติดขัดกับสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ (กฎข้อ 24-2) หรือจากสภาพพื้นที่ผิดปกติ (กฎข้อ 25-1)  หรือจากผิดกรีน (กฎข้อ 25-3)

จุดผ่อนปรนที่ใกล้ที่สุดคือ จุดบนสนามที่ใกล้กับจุดที่ลูกหยุดอยู่มากที่สุด

(1)          ที่ไม่ใกล้หลุมกว่าจุดที่ลูกอยู่ และ

(2)          ที่ถ้าลูกอยู่ในตำแหน่งดังกล่าว จะไม่มีการติดขัดกับสภาพที่ได้รับการผ่อนปรนสำหรับการสโตรคที่ผู้เล่นจะทำการ  สโตรดจากตำแหน่งเดิมถ้าไม่มีสภาพดังกล่าวอยู่ในที่นั้น

หมายเหตุ เพื่อหาจุดผ่อนปรนที่ใกล้ที่สุดได้อย่างแม่นยำ ผู้เล่นควรใช้ไม้กอล์ฟที่ผู้เล่นจะใช้ทำการสโตรคครั้งต่อไป ถ้าไม่มีสภาพนั้นอยู่ด้วยเพื่อจำลองตำแหน่งการจรด ทิศทางที่จะเล่น และการสวิงสำหรับการสโตรค

ผู้สังเกตการณ์ (Observer)

“ผู้สังเกตการณ์” หมายถึง บุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือผู้ตัดสินเพื่อขจัดข้อสงสัยให้ชัดเจน และรายงานการละเมิดกฎข้อบังคับต่อผู้ตัดสิน ผู้สังเกตการณ์ไม่ควรเฝ้าคันธง ยืนใกล้หลุม หรือแสดงตำแหน่งหลุม หรือหยิบลูก หรือมาร์คตำแหน่งลูก

สิ่งกีดขวาง (Obstructions)

“สิ่งกีดขวาง” หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ทำขึ้นมา รวมถึงพื้นผิวและขอบถนน ทางเดิน และน้ำแข็งที่ผลิตขึ้นมา ยกเว้น

a. วัสดุที่ใช้กำหนดเขตโอบี เช่น กำแพง รั้ว หลัก หรือราวรั้ว
b. ส่วนใดๆของสิ่งของที่ทำขึ้นมา และเคลื่อนย้ายไม่ได้ที่อยู่ในเขตโอบี และ
c. สิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่คณะกรรมการกำหนดให้รวมเป็นส่วนเดียวกับสนาม

สิ่งกีดขวางถือว่าเป็นสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายได้ ถ้าเคลื่อนย้ายได้โดยไม่ใช้แรงมาก และไม่ทำให้การเล่นล่าช้าเกินควร และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย มิฉะนั้น สิ่งกีดขวางดังกล่าวเป็นสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้

หมายเหตุ คณะกรรมการอาจจัดทำกฎสนาม กำหนดให้สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายได้เป็นสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้

ฝ่ายตรงข้าม (Opponent)  

“ฝ่ายตรงข้าม” หมายถึง สมาชิกคนใดคนหนึ่งของฝ่ายที่กำลังแข่งขัน กับฝ่ายของผู้เล่นในแมทซ์เพลย์

เขตโอบี (Out of Bounds) 

“เขตโอบี” หมายถึง พื้นที่ที่อยู่พ้นอาณาเขตของสนาม หรือพ้นส่วนใดของสนามที่คณะกรรมการทำเครื่องหมายระบุไว้

เมื่อเขตโอบีกำหนดโดยการอ้างอิงด้วยหลัก หรือรั้ว หรือเมื่อเลยหลัก หรือเลยรั้วออกไป แนวเขตโอบีกำหนดโดยจุดด้านในสุดของหลัก หรือเสารั้วนั้นที่ระดับพื้นของสนาม (ไม่รวมส่วนที่ผยุงเสารั้วนั้น) เมื่อทั้งหลักและเส้นกำหนดเขตโอบี ให้หลักนั้นแสดงเขตโอบี และเส้นนั้นใช้กำหนดเขตโอบี เมื่อเขตโอบีกำหนดโดยเส้นบนพื้น ให้ถือว่าเส้นนั้นอยู่ในเขตโอบีด้วย  แนวเขตโอบีต่อเนื่องทั้งขึ้นและลงในแนวดิ่ง

ลูกอยู่ในเขตโอบีเมื่อทุกส่วนของลูกหยุดอยู่ในเขตโอบี ผู้เล่นอาจยืนในเขตโอบีเพื่อเล่นลูกที่อยู่ในสนามได้

วัสดุที่ใช้กำหนดเขตโอบี เช่น กำแพง รั้ว หลัก และราวรั้ว ไม่ใช่สิ่งกีดขวาง และเป็นสิ่งที่ติดตรึงอยู่กับที่ หลักใช้แสดงเขตโอบีไม่ใช่สิ่งกีดขวาง และเป็นสิ่งติดตรึงอยู่กับที่

หมายเหตุ 1  หลักหรือเส้นที่ใช้กำหนดเขตโอบีควรเป็นสีขาว
หมายเหตุ 2 คณะกรรมการอาจออกกฎสนามกำหนดหลักที่ใช้แสดงแต่ไม่ได้กำหนดเขตโอบีให้เป็นสิ่งกีดขวาง

สิ่งภายนอก (Outside Agency) 

ในแมทช์เพลย์ “สิ่งภายนอก” หมายถึง สิ่งใดๆ ที่ไม่ใช่เป็นส่วนของฝ่ายของผู้เล่น หรือของฝ่ายตรงข้าม หรือแคดดี้คนใดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือลูกใดที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้เล่นในหลุมที่กำลังเล่นอยู่ หรืออุปกรณ์ใดๆของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ในสโตรคเพลย์ สิ่งภายนอกหมายถึงสิ่งใดๆ ที่ไม่ใช่ส่วนของฝ่ายของผู้แข่งขัน แคดดี้คนใดของฝ่ายนั้น หรือลูกใดที่ฝ่ายนั้นใช้เล่นในหลุมที่กำลังเล่นอยู่ หรืออุปกรณ์ใดของฝ่ายนั้น

สิ่งภายนอกให้รวมถึงผู้ตัดสิน มาร์คเกอร์ ผู้สังเกตการณ์ และโฟร์แคดดี้

ทั้งลมและน้ำไม่เป็นสิ่งภายนอก

พาร์ทเนอร์ (Partner)

“พาร์ทเนอร์” หมายถึง ผู้เล่นที่เล่นร่วมกับผู้เล่นคนอื่นซึ่งอยู่ในฝ่ายเดียวกัน

ในทรีซัม โฟร์ซัม เบสท์-บอล หรือโฟร์-บอล ในประโยคมีคำว่า “ผู้เล่น” ให้รวมถึงพาร์ทเนอร์คนเดียว หรือพาร์ทเนอร์ทุกคนของผู้เล่น

สโตรคปรับโทษ (Penalty Stroke)

“สโตรคปรับโทษ” หมายถึง สโตรคที่บวกเพิ่มเข้าไปในสกอร์ของผู้เล่น หรือสกอร์ของฝ่ายตามกฎข้อบังคับที่เจาะจง ในทรีซัม หรือโฟร์ซัม สโตรคปรับโทษไม่มีผลต่อลำดับการเล่น

โพรวิชันนัลบอล (Provisional Ball)

“โพรวิชันนัลบอล” หมายถึง ลูกที่นำมาใช้เล่นตามกฎข้อ 27-2 สำหรับลูกที่อาจจะหายนอกอุปสรรคน้ำ หรืออาจจะอยู่ในเขตโอบี

กรีน (Putting Green)

“กรีน” นั้น หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดในหลุมที่กำลังเล่นอยู่ ที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับการพัตในหลุมที่กำลังเล่นอยู่ หรือพื้นที่ที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นเช่นนั้น ลูกอยู่บนกรีนนั้นเมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกสัมผัสกับกรีนนั้น

อาร์แอนด์เอ (R&A)

“อาร์แอนด์เอ” หมายถึง อาร์แอนด์เอ รูลส์ ลิมิเท็ด (R&A Rules Limited)

ผู้ตัดสิน (Referee)

“ผู้ตัดสิน” หมายถึง บุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้ตัดสินข้อสงสัยให้ชัดเจน และนำกฎข้อบังคับมาบังคับใช้ ผู้ตัดสินต้องปฎิบัติหน้าที่เมื่อพบหรือได้รับรายงานว่ามีการละเมิดกฎข้อบังคับ 

ผู้ตัดสินไม่ควรเฝ้าคันธง ยืนใกล้หลุม หรือแสดงตำแหน่งหลุม  หรือหยิบลูก หรือมาร์คตำแหน่งลูก

ข้อยกเว้นในแมทซ์เพลย์  เว้นแต่ว่าผู้ตัดสินได้รับมอบหมายให้ติดตามผู้เล่นในแมทซ์เพลย์ เขาไม่มีอำนาจแทรกแซงแมทซ์ใดแมทซ์หนึ่ง นอกเหนือจากเรื่องที่เกียวกับกฎข้อ 1-3, 6-7 หรือข้อ 33-7

รับออฟเดอะกรีน (Rub of  the Green)

“รับออฟเดอะกรีน” เกิดขึ้นเมื่อสิ่งภายนอกทำให้ลูกที่กำลังเคลื่อนที่เฉไป หรือหยุดโดยบังเอิญ (ดูกฏข้อ 19 – 1)

กฎข้อบังคับ  (Rule or Rules)

ข้อความ “กฎข้อบังคับ” รวมถึง

a. กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ และการแปลความหมายที่อยู่ใน “คำตัดสินกีฬากอล์ฟ”
b. เงื่อนไขการแข่งขันใดที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นตามกฎข้อ 33 – 1 แลtภาคผนวก I
c. กฎสนามใดที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นตามกฎข้อ 33 – 8a และภาคผนวก I และ
d. ข้อกำหนดจำเพาะเกี่ยวกับ

(1) ไม้กอล์ฟในภาคผนวก II และลูกกกอล์ฟในภาคผนวก III และการแปลความหมายที่อยู่ใน “ แนวทางของกฎเกี่ยวกับไม้และลูกกอล์ฟ” และ

(2) สิ่งประดิษฐ์ และอุปกรณ์อื่นในภาคผนวก IV

ฝ่าย (Side) 

“ฝ่าย” หมายถึงผู้เล่นหนึ่งคน หรือสองคน หรือมากกว่า  ต่างเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งกันและกัน ในแมทซ์เพลย์ สมาชิกแต่ละคนของฝ่ายที่แข่งขันอยู่ด้วยกันเป็นฝ่ายตรงข้าม ในสโตรคเพลย์ สมาชิกของทุกฝ่ายเป็นผู้แข่งขัน และสมาชิกของฝ่ายอื่นที่กำลังเล่นด้วยกันเป็นผู้ร่วมแข่งขัน

ซิงเกิ้ล (Single)

ดู “รูปแบบของแมทช์เพลย์” และ “รูปแบของสโตรคเพลย์”

การยืน (Stance) 

“การยืน” ประกอบไปด้วยผู้เล่นได้วางเท้าทั้งสองเข้าไปอยู่ในตำแหน่งเพื่อ และเตรียมพร้อมจะทำการสโตรค

รอบที่กำหนด (Stipulated Round) 

“รอบที่กำหนด” ประกอบด้วยการเล่นทุกหลุมของสนามตามลำดับหลุมที่ถูกต้อง เว้นแต่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นอย่างอื่นจำนวนหลุมของรอบที่กำหนด คือ 18 หลุม เว้นแต่คณะกรรมการกำหนดให้มีจำนวนน้อยกว่านั้น การขยายรอบที่กำหนดออกไปในแมทซ์เพลย์ ดูกฎข้ 2 – 3

การสโตรค (Stroke) 

“การสโตรค” หมายถึง การเคลื่อนไม้กอล์ฟไปข้างหน้าโดยตั้งใจห้กระทบลูก และทำให้ลูกเคลื่อนที่ หากผู้เล่นตั้งใจหยุดการสวิงไม้กอล์ฟลงมาก่อนหัวไม้กอล์ฟถึงลูก  ให้ถือว่าผู้เล่นยังไม่ได้ทำการสโตรค

ลูกที่นำมาแทน (Substituted Ball)

“ลูกที่นำมาแทน” หมายถึงลูกใดๆที่นำมาใช้แล่นแทนลูกเดิม ที่เคยเป็นลูกอยู่ในการเล่น ลูกเดิมหาย ลูกเดิมอยู่ในเขตโอบี หรือลูกเดิมที่หยิบขึ้น

แท่นตั้งที (Teeing Ground) 

“แท่นตั้งที” หมายถึงสถานที่เริ่มเล่นของหลุมที่จะเล่น เป็นพื้นที่ สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความลึกสองช่วงไม้กอล์ฟจากหมุดที ด้านหน้าและความกว้างกำหนดโดยขอบด้านนอกของหมุดทีทั้งสอง ลูกอยู่นอกแท่นตั้งที เมื่อทั้งลูกอยู่นอกแท่นตั้งที 

ทรี-บอล (Three – Ball)  ดู “รูปแบบของแมทซ์แพลย์” 

ทรีซัม (Threesome)  ดู “รูปแบบของแมทซ์แพลย์”

พื้นสนามทั่วไป (Through the green) 

“พื้นสนามทั่วไป” หมายถึง พื้นที่ในสนามทั้งหมด ยกเว้น

ก.       แท่นตั้งที และกรีนของหลุมที่กำลังเล่นอยู่ และ
ข.       อุปสรรคทุกแห่งในสนาม

อุปสรรคน้ำ (Water Hazard)

“อุปสรรคน้ำ” หมายถึง ทะเล ทะเลสาบ บ่อน้ำ แม่น้ำ ร่องน้ำ รางระบายน้ำ หรือเส้นทางน้ำไปสู่ที่อื่น (ไม่ว่ามีน้ำอยู่หรือไม่) และสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในสนาม พื้นและน้ำทั้งหมดที่อยู่ภายในเขตอุปสรรคน้ำเป็นส่วนของอุปสรรคน้ำ

เมื่อเขตของอุปสรรคน้ำกำหนดโดยหลัก หลักนั้นอยู่ภายในอุปสรรคน้ำ และเขตของอุปสรรคกำหนดโดยจุดด้านนอกสุดของหลักนั้นที่ระดับพื้น เมื่อใช้ทั้งหลักและเส้นนั้นเพื่อแสดงอุปสรรคน้ำ หลักนั้นแสดงอุปสรรคน้ำ และเส้นกำหนดเขตของอุปสรรค เมื่อเขตของอุปสรรคน้ำกำหนดโดยเส้นบนพื้น เส้นนั้นอยู่ในอุปสรรคน้ำ เขตของอุปสรรคน้ำต่อเนื่องทั้งขึ้นและลงในแนวดิ่ง

ลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำเมื่อลูกหยุดอยู่ในอุปสรรคน้ำ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกสัมผัสกับอุปสรรคน้ำ

หลักที่ใช้กำหนดเขตหรือแสดงอุปสรรคน้ำ เป็นสิ่งกีดขวาง

หมายเหตุ 1  หลักหรือเส้นที่ใช้ กำหนดเขตอของอุปสรรคน้ำ หรือแสดงอุปสรรคน้ำต้องเป็นสีเหลือง
หมายเหตุ 2  คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม ห้ามเล่นในบริเวณที่คงสภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้เป็นอุปสรรคน้ำ

ลูกผิด (Wrong Ball) 

“ลูกผิด” หมายถึง ลูกอื่นใดก็ตามที่ไม่ใช่ลูกของผู้เล่นที่เป็น
ลูกอยู่ในการเล่น โพรวิชันนัลบอล หรือ

ลูกที่สองที่ใช่เล่นตามกฎข้อ 3-3 หรือ กฎข้อ 20-7c ในสโตรคเพลย์ และลูกผิดให้รวมถึง
ลูกของผู้เล่นอื่น ลูกที่ถูกทิ้งไว้ และ ลูกเดิมของผู้เล่นที่ไม่อยู่ในการเล่น

หมายเหตุ ลูกอยู่ในการเล่น รวมถึงลูกที่นำมาแทนที่ลูกอยู่ในการเล่นไม่ว่าการนำมาแทนนั้น กฎข้อบังคับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม

กรีนผิด (Wrong Putting Green)

“กรีนผิด” หมายถึง กรีนใดก็ตามที่ไม่ใช่กรีนของหลุมที่กำลังเล่นอยู่  เว้นแต่คณะกรรมการระบุให้เป็นอย่างอื่น นิยามนี้ให้มีความหมายรวมถึงกรีนซ้อมพัต หรือกรีนซ้อมพิทช์ในสนามด้วย


---


DEFINITIONS

The Definitions are listed alphabetically and, in the Rules themselves, defined terms are in italics.

ABNORMAL GROUND CONDITIONS

An “abnormal ground condition” is any casual water, ground under repair or hole, cast or runway on the course made by a burrowing animal, a reptile or a bird. 

ADDRESSING THE BALL

A player has “addressed the ball” when he has grounded his club immediately in front of or immediately behind the ball, whether or not he has taken his stance.

ADVICE

“Advice’’ is any counsel or suggestion that could influence a player in determining his play, the choice of a club or the method of making a stroke.

Information on the Rules, distance or matters of public information, such as the position of hazards or the flagstick on the putting green, is not advice.

BALL DEEMED TO MOVE

See “Move or Moved’’.

BALL HOLED

See “Holed”.

BALL LOST

See “Lost Ball’’.

BALL IN PLAY

A ball is “in play” as soon as the player has made a stroke on the teeing ground. It remains in play until it is holed, except when it is lost, out of bounds or lifted, or another ball has been substituted, whether or not the substitution is permitted; a ball so substituted becomes the ball in play.

If a ball is played from outside the teeing ground when the player is starting play of a hole, or when attempting to correct this mistake, the ball is not in play and Rule 11-4 or 11-5 applies. Otherwise, ball in play includes a ball played from outside the teeing ground when the player elects or is required

to play his next stroke from the teeing ground.

Exception in match play: Ball in play includes a ball played by the player from outside the teeing ground when starting play of a hole if the opponent does not require the stroke to be cancelled in accordance with Rule 11-4a.

BEST-BALL

See “Forms of Match Play”.

BUNKER

A “bunker’’ is a hazard consisting of a prepared area of ground, often a hollow, from which turf or soil has been removed and replaced with sand or the like.

Grass-covered ground bordering or within a bunker, including a stacked turf face (whether grass-covered or earthen), is not part of the bunker. A wall or lip of the bunker not covered with grass is part of the bunker. The margin of a bunker extends vertically downwards, but not upwards.

A ball is in a bunker when it lies in or any part of it touches the bunker.

BURROWING ANIMAL

A “burrowing animal” is an animal (other than a worm, insect or the like) that makes a hole for habitation or shelter, such as a rabbit, mole, groundhog, gopher or salamander.

Note: A hole made by a non-burrowing animal, such as a dog, is not an abnormal ground condition unless marked or declared as ground under repair.

CADDIE

A “caddie” is one who assists the player in accordance with the Rules, which may include carrying or handling the player’s clubs during play.

When one caddie is employed by more than one player, he is always deemed to be the caddie of the player sharing the caddie whose ball (or whose partner’s ball) is involved, and equipment carried by him is deemed to be that player’s equipment, except when the caddie acts upon specific directions of another player (or the partner of another player) sharing the caddie, in which case he is considered to be that other player’s caddie.

CASUAL WATER

“Casual water’’ is any temporary accumulation of water on the course that is not in a water hazard and is visible before or after the player takes his stance. Snow and natural ice, other than frost, are either casual water or loose impediments, at the option of the player. Manufactured ice is an obstruction.

Dew and frost are not casual water.

A ball is in casual water when it lies in or any part of it touches the casual water.

COMMITTEE

The “Committee’’ is the committee in charge of the competition or, if the matter does not arise in a competition, the committee in charge of the course.

COMPETITOR

A “competitor’’ is a player in a stroke play competition. A “fellow-competitor’’ isany person with whom the competitor plays. Neither is partner of the other.

In stroke play foursome and four-ball competitions, where the context so admits, the word “competitor’’ or “fellow-competitor’’ includes his partner.

COURSE

The “course’’ is the whole area within any boundaries established by the Committee (see Rule 33-2). 

EQUIPMENT

“Equipment” is anything used, worn or carried by the player or anything carried for the player by his partner or either of their caddies, except any ball he has played at the hole being played and any small object, such as a coin or a tee, when used to mark the position of a ball or the extent of an area in which a ball is to be dropped. Equipment includes a golf cart, whether or not motorised.25

Note 1: A ball played at the hole being played is equipment when it has been lifted and not put back into play.

Note 2: When a golf cart is shared by two or more players, the cart and everything in it are deemed to be the equipment of one of the players sharing the cart.

If the cart is being moved by one of the players (or the partner of one of the players) sharing it, the cart and everything in it are deemed to be that player’s equipment. Otherwise, the cart and everything in it are deemed to be the equipment of the player sharing the cart whose ball (or whose

partner’s ball) is involved.

FELLOW-COMPETITOR

See “Competitor’’.

FLAGSTICK

The “flagstick” is a movable straight indicator, with or without bunting or other material attached, centred in the hole to show its position. It must be circular in cross-section. Padding or shock absorbent material that might unduly influence the movement of the ball is prohibited.

FORECADDIE

A “forecaddie’’ is one who is employed by the Committee to indicate to players the position of balls during play. He is an outside agency.

FORMS OF MATCH PLAY

Single: A match in which one player plays against another player.

Threesome: A match in which one player plays against two other players, and each side plays one ball.

Foursome: A match in which two players play against two other players, and each side plays one ball.

Three-Ball: Three players play a match against one another, each playing his own ball. Each player is playing two distinct matches.

Best-Ball: A match in which one player plays against the better ball of two other players or the best ball of three other players.

Four-Ball: A match in which two players play their better ball against the better ball of two other players.

FORMS OF STROKE PLAY

Individual: A competition in which each competitor plays as an individual.

Foursome: A competition in which two competitors play as partners and play one ball.

Four-Ball: A competition in which two competitors play as partners, each playing his own ball. The lower score of the partners is the score for the hole. If one partner fails to complete the play of a hole, there is no penalty.

Note: For bogey, par and Stableford competitions, see Rule 32-1.

FOUR-BALL

See “Forms of Match Play” and “Forms of Stroke Play”.

FOURSOME

See “Forms of Match Play” and “Forms of Stroke Play”.

GROUND UNDER REPAIR

“Ground under repair” is any part of the course so marked by order of the Committee or so declared by its authorised representative. All ground and any grass, bush, tree or other growing thing within the ground under repair are part of the ground under repair. Ground under repair includes material piled for

removal and a hole made by a greenkeeper, even if not so marked. Grass cuttings and other material left on the course that have been abandoned and are not intended to be removed are not ground under repair unless so marked.

When the margin of ground under repair is defined by stakes, the stakes are inside the ground under repair, and the margin of the ground under repair is defined by the nearest outside points of the stakes at ground level. When both stakes and lines are used to indicate ground under repair, the stakes

identify the ground under repair and the lines define the margin of the ground under repair. When the margin of ground under repair is defined by a line on the ground, the line itself is in the ground under repair. The margin of ground under repair extends vertically downwards but not upwards.

A ball is in ground under repair when it lies in or any part of it touches the ground under repair.

Stakes used to define the margin of or identify ground under repair are obstructions.

Note: The Committee may make a Local Rule prohibiting play from ground under repair or an environmentally-sensitive area defined as ground under repair.

HAZARDS

A “hazard’’ is any bunker or water hazard.

HOLE

The “hole’’ must be 41⁄4 inches (108 mm) in diameter and at least 4 inches (101.6 mm) deep. If a lining is used, it must be sunk at least 1 inch (25.4 mm) below the putting green surface, unless the nature of the soil makes it impracticable to do so; its outer diameter must not exceed 41⁄4 inches (108 mm).

HOLED

A ball is “holed” when it is at rest within the circumference of the hole and all of it is below the level of the lip of the hole.

HONOUR

The player who is to play first from the teeing ground is said to have the “honour’’.

LATERAL WATER HAZARD

A “lateral water hazard” is a water hazard or that part of a water hazard so situated that it is not possible, or is deemed by the Committee to be impracticable, to drop a ball behind the water hazard in accordance with Rule 26-Ib. All ground and water within the margin of a lateral water hazard are part of the lateral water hazard.

When the margin of a lateral water hazard is defined by stakes, the stakesare inside the lateral water hazard, and the margin of the hazard is defined by the nearest outside points of the stakes at ground level. When both stakes and lines are used to indicate a lateral water hazard, the stakes identify the hazard and the lines define the hazard margin. When the margin of a lateral water hazard is defined by a line on the ground, the line itself is in the lateral water hazard. The margin of a lateral water hazard extends vertically upwards and downwards.

A ball is in a lateral water hazard when it lies in or any part of it touches the lateral water hazard.

Stakes used to define the margin of or identify a lateral water hazard are obstructions.

Note 1: That part of a water hazard to be played as a lateral water hazard must be distinctively marked. Stakes or lines used to define the margin of or identify a lateral water hazard must be red.

Note 2: The Committee may make a Local Rule prohibiting play from an environmentally-sensitive area defined as a lateral water hazard.

Note 3: The Committee may define a lateral water hazard as a water hazard.

LINE OF PLAY

The “line of play’’ is the direction that the player wishes his ball to take after a stroke, plus a reasonable distance on either side of the intended direction. The line of play extends vertically upwards from the ground, but does not extend beyond the hole.

LINE OF PUTT

The “line of putt’’ is the line that the player wishes his ball to take after a stroke on the putting green. Except with respect to Rule 16-1e, the line of putt includes a reasonable distance on either side of the intended line. The line of putt does not extend beyond the hole.

LOOSE IMPEDIMENTS

“Loose impediments’’ are natural objects, including:

• stones, leaves, twigs, branches and the like,

• dung, and

• worms, insects and the like, and the casts and heaps made by them,

provided they are not:

• fixed or growing,

• solidly embedded, or

• adhering to the ball.29

Sand and loose soil are loose impediments on the putting green, but not elsewhere.

Snow and natural ice, other than frost, are either casual water or loose impediments, at the option of the player.

Dew and frost are not loose impediments.

LOST BALL

A ball is deemed “lost” if:

a.         It is not found or identified as his by the player within five minutes after the player’s side or his or their caddies have begun to search for it; or

b.         The player has made a stroke at a provisional ball from the place where the original ball is likely to be or from a point nearer the hole than that place (see Rule 27-2b); or

c.          The player has put another ball into play under penalty of stroke and distance under Rule 26-1a, 27-1 or 28a; or

d.         The player has put another ball into play because it is known or virtually certain that the ball, which has not been found, has been moved by an outside agency (see Rule 18-1), is in an obstruction (see Rule 24-3), is in an abnormal ground condition (see Rule 25-1c) or is in a water hazard (see Rule 26-1b or c); or

e.         The player has made a stroke at a substituted ball.

Time spent in playing a wrong ball is not counted in the five-minute period allowed for search.

MARKER

A “marker’’ is one who is appointed by the Committee to record a competitor’s score in stroke play. He may be a fellow-competitor. He is not a referee.

MOVE OR MOVED

A ball is deemed to have “moved’’ if it leaves its position and comes to rest in any other place.

NEAREST POINT OF RELIEF

The “nearest point of relief” is the reference point for taking relief without penalty from interference by an immovable obstruction (Rule 24-2), an abnormal ground condition (Rule 25-1) or a wrong putting green (Rule 25-3).

30 It is the point on the course nearest to where the ball lies:

(i)         that is not nearer the hole, and

(ii)        where, if the ball were so positioned, no interference by the condition from which relief is sought would exist for the stroke the player would have made from the original position if the condition were not there.

Note: In order to determine the nearest point of relief accurately, the player should use the club with which he would have made his next stroke if the condition were not there to simulate the address position, direction of play and swing for such a stroke.

OBSERVER

An “observer’’ is one who is appointed by the Committee to assist a referee to decide questions of fact and to report to him any breach of a Rule. An observer should not attend the flagstick, stand at or mark the position of the hole, or lift the ball or mark its position.

OBSTRUCTIONS

An “obstruction’’ is anything artificial, including the artificial surfaces and sides of roads and paths and manufactured ice, except:

a. Objects defining out of bounds, such as walls, fences, stakes and railings;

b. Any part of an immovable artificial object that is out of bounds; and

c. Any construction declared by the Committee to be an integral part of the course.

An obstruction is a movable obstruction if it may be moved without unreasonable effort, without unduly delaying play and without causing damage. Otherwise, it is an immovable obstruction.

Note: The Committee may make a Local Rule declaring a movable obstruction to be an immovable obstruction.

OPPONENT

An “opponent” is a member of a side against whom the player’s side is competing in match play.

OUT OF BOUNDS

“Out of bounds’’ is beyond the boundaries of the course or any part of the course so marked by the Committee.

 31        When out of bounds is defined by reference to stakes or a fence or as being beyond stakes or a fence, the out of bounds line is determined by the nearest inside points at ground level of the stakes or fence posts (excluding angled supports). When both stakes and lines are used to indicate out of bounds, the stakes identify out of bounds and the lines define out of bounds. When out of bounds is defined by a line on the ground, the line itself is out of bounds. The out of bounds line extends vertically upwards and downwards.

A ball is out of bounds when all of it lies out of bounds. A player may stand out of bounds to play a ball lying within bounds.

Objects defining out of bounds such as walls, fences, stakes and railings are not obstructions and are deemed to be fixed. Stakes identifying out of bounds are not obstructions and are deemed to be fixed.

Note 1: Stakes or lines used to define out of bounds should be white.

Note 2: A Committee may make a Local Rule declaring stakes identifying but not defining out of bounds to be obstructions.

OUTSIDE AGENCY

In match play, an “outside agency” is any agency other than either the player’s or opponent’s side, any caddie of either side, any ball played by either side at the hole being played or any equipment of either side.

In stroke play, an outside agency is any agency other than the competitor’s side, any caddie of the side, any ball played by the side at the hole being played or any equipment of the side.

An outside agency includes a referee, a marker, an observer and a forecaddie. Neither wind nor water is an outside agency.

PARTNER

A “partner’’ is a player associated with another player on the same side.

In threesome, foursome, best-ball or four-ball play, where the context so admits, the word “player” includes his partner or partners.

PENALTY STROKE

A “penalty stroke’’ is one added to the score of a player or side under certain Rules. In a threesome or foursome, penalty strokes do not affect the order of play.

PROVISIONAL BALL

A “provisional ball’’ is a ball played under Rule 27-2 for a ball that may be lost outside a water hazard or may be out of bounds.

PUTTING GREEN

The “putting green’’ is all ground of the hole being played that is specially prepared for putting or otherwise defined as such by the Committee. A ball is on the putting green when any part of it touches the putting green.

R&A

The “R&A” means R&A Rules Limited.

REFEREE

A “referee’’ is one who is appointed by the Committee to decide questions of fact and apply the Rules. He must act on any breach of a Rule that he observes or is reported to him.

A referee should not attend the flagstick, stand at or mark the position of the hole, or lift the ball or mark its position.

Exception in match play: Unless a referee is assigned to accompany the players throughout a match, he has no authority to intervene in a match other than in relation to Rule 1-3, 6-7 or 33-7.

RUB OF THE GREEN

A “rub of the green’’ occurs when a ball in motion is accidentally deflected or stopped by any outside agency (see Rule 19-1).

RULES OR RULES

The term “Rule’’ includes:

a.         The Rules of Golf and their interpretations as contained in “Decisions on the Rules of Golf”;

b.         Any Conditions of Competition established by the Committee under Rule 33-1 and Appendix I;

c.          Any Local Rules established by the Committee under Rule 33-8a and Appendix I; and33

d.         The specifications on:

(i) clubs and the ball in Appendices II and III and their interpretations as contained in “A Guide to the Rules on Clubs and Balls”; and

(ii) devices and other equipment in Appendix IV.

SIDE

A “side” is a player, or two or more players who are partners. In match play, each member of the opposing side is an opponent. In stroke play, members of all sides are competitors and members of different sides playing together are fellow-competitors.

SINGLE

See “Forms of Match Play” and “Forms of Stroke Play”.

STANCE

Taking the “stance’’ consists in a player placing his feet in position for and preparatory to making a stroke.

STIPULATED ROUND

The “stipulated round’’ consists of playing the holes of the course in their correct sequence, unless otherwise authorised by the Committee.

The number of holes in a stipulated round is 18 unless a smaller number is authorised by the

Committee. As to extension of stipulated round in match play, see Rule 2-3.

STROKE

A “stroke’’ is the forward movement of the club made with the intention of striking at and moving the ball, but if a player checks his downswing voluntarily before the clubhead reaches the ball he has not made a stroke.

SUBSTITUTED BALL

A “substituted ball” is a ball put into play for the original ball that was either in play, lost, out of bounds or lifted.

TEEING GROUND

The “teeing ground’’ is the starting place for the hole to be played. It is a rectangular area two club-lengths in depth, the front and the sides of which are defined by the outside limits of two tee-markers. A ball is outside the teeing ground when all of it lies outside the teeing ground.

THREE-BALL

See “Forms of Match Play”.

THREESOME

See “Forms of Match Play”.

THROUGH THE GREEN

“Through the green’’ is the whole area of the course except:

a. The teeing ground and putting green of the hole being played; and

b. All hazards on the course.

WATER HAZARD

A “water hazard’’ is any sea, lake, pond, river, ditch, surface drainage ditch or other open water course (whether or not containing water) and anything of a similar nature on the course. All ground and water within the margin of a water hazard are part of the water hazard.

When the margin of a water hazard is defined by stakes, the stakes are inside the water hazard, and the margin of the hazard is defined by the nearest outside points of the stakes at ground level. When both stakes and lines are used to indicate a water hazard, the stakes identify the hazard and the lines

define the hazard margin. When the margin of a water hazard is defined by a line on the ground, the line itself is in the water hazard. The margin of a water hazard extends vertically upwards and downwards.

A ball is in a water hazard when it lies in or any part of it touches the water hazard.

Stakes used to define the margin of or identify a water hazard are obstructions.

Note 1: Stakes or lines used to define the margin of or identify a water hazard must be yellow.

Note 2: The Committee may make a Local Rule prohibiting play from an environmentally-sensitive area defined as a water hazard.

WRONG BALL

A “wrong ball’’ is any ball other than the player’s:

• ball in play;

• provisional ball; or

• second ball played under Rule 3-3 or Rule 20-7c in stroke play;

and includes:

• another player’s ball;

• an abandoned ball; and

• the player’s original ball when it is no longer in play.

Note: Ball in play includes a ball substituted for the ball in play, whether or not the substitution is permitted.

WRONG PUTTING GREEN

A “wrong putting green” is any putting green other than that of the hole being played. Unless otherwise prescribed by the Committee, this term includes a practice putting green or pitching green on the course. 

ATGT RULES CONSULTANT

จิตติศักดิ์ แต้มประเสริฐ อายุ 55 ปี

 • EDUCATION BACKGROUND
  พ.ศ. 2525 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  พ.ศ. 2539

  ประกาศนียบัตร Golf Teaching
  Professional , USGTF, USA

  พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน เป็นสมาชิกประเภทนักกอล์ฟแข่งขันอาชีพ ของสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
  พ.ศ. 2548 ประกาศนีบัตรผู้ตัดสินกอล์ฟระดับสูงสุด
  ของ R&A, St Andrews, Scotland
  พ.ศ. 2550 ประกาศนียบัตรผู้ตัดสินกอล์ฟระดับสูงสุด
  ของ USGA, New Jersey, USA
 • WORK BACKGROUND
  พ.ศ. 2526
  – 2540
  ประกอบอาชีพเป็นทนายความ
  พ.ศ. 2543
  – ปัจจุบัน
  เป็นผู้ตัดสินกอล์ฟอาชีพในรายการระดับ ภายในประเทศ ระดับ Asian Tour, European Tour, Japan Golf Tour, PGA Tour และระดับเมเจอร์ของโลก ได้แก่ The Masters, US OPEN, The Open Championship

  และได้ทำหน้าที่ผู้ตัดสินในรายการระดับ World Golf Championship ได้แก่ World Cup, World Match Play Championship, WGC Cadillac Championship, WGC HSBC Champions, WGC Bridgestone Invitational, Presidents Cup และยังคงได้รับเชิญในทุกๆ ปีจนถึง ปัจจุบัน
  พ.ศ. 2545
  – ปัจจุบัน
  ผู้อำนวยการจัดการการแข่งขันของ All Thailand Golf Tour บริหารงานการแข่งขันในระดับสากล เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ สามารถบริหารจัดการแข่งขันในระดับอาชีพนานาชาติได้
  พ.ศ. 2547
  – 2551
  กรรมการกฎข้อบังคับ สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เป็นผู้ร่างระเบียบในการบริหารงานของสมาคมฯ จนสมาคมฯมีความพัฒนาในระดับสากล
  พ.ศ. 2550
  – ปัจจุบัน
  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ของ Asian Tour บริหารงานด้านการแข่งขันของ Asian Tour จนมีผลงานระดับโลกหลายรายการ