Singha Bangkok Open 2022

13-16Oct. 2022
 • Singha Bangkok Open 2022

  เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม ไปกับ สิงห์ บางกอก โอเพ่น 2022 - พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ @ปทุมธานี

  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 มีพันธกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบ Edutainment & Interactive ที่ทันสมัย ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ สัมผัส และหาคำตอบได้ด้วยตนเอง.  

  VIEW
 • Singha Bangkok Open 2022

  เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม ไปกับ สิงห์ บางกอก โอเพ่น 2022 - วัดปัญญานันทาราม @ปทุมธานี

  วัดปัญญานันทารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ปัจจุบันมีเนื้อที่ ๖๙ ไร่ ๓ งาน ๒๒ ตารางวา มีพระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เป็นประธานสงฆ์ และพระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี เป็นเจ้าอาวาส  

  VIEW